Det är väldigt svårt att bryta en gammal vana, särskilt om man är fast i ett beroende. Jag har själv varit beroende av både snus och dålig kost (överätande, choklad, färdigmat, halvfabrikat etc.). Att bryta en gammal vana tar långt tid men det finns en del knep för att lyckas.

För det första måste du verkligen bestämma dig för att du vill ändra ditt beteende. Jag brukar använda hälsan, prestation eller utseende som motivation för att bryta mitt beteende. Om man har svårt att motivera sig kommer man ha väldigt svårt för att lyckas.

Jag har “slutat” snusa ett antal gånger och har provat dom flesta metoderna vad gäller att trappa ner, sluta direkt eller att ersätta ett beroende med ett annat. Men det enda som jag upplever fungerar är att sluta helt och hållet på en gång. Du måste inse att du är fast i ett beroende och för att kunna bryta med detta måste du ta avstånd från det och inse att det är skadligt för dig.

Avvänjningen kan delas upp i olika perioder. 2 dagar, 2 veckor, 2 månader & 2 år beroende på hur “fast” man är i sitt beroende eller det beteende som du vill ändra.

2 dagar

Dom första två dagarna kallar jag för startfasen. Det är under denna period som du måste intala dig själv att du verkligen vill sluta. Det kan kännas konstigt att ha brutit med sin gamla vana, man tänker ofta hela tiden på det som man har slutat med, men kom ihåg att du behöver bara överleva 2 dygn. Vill du ersätta ditt gamla beroende med ett nytt så se till att det är någonting som du mår bra utav t.ex. träning eller frukt. Ett hjälpmedel som du kan använda är “Gummisnodds-metoden”

Gummisnodds-metoden Detta är en riktigt bra metod för att bli av med ett beroenden (sockerberoende, sluta röka, sluta snusa etc.). Gör såhär: 1 – Sätt ett gummiband runt handleden. 2 – Varje gång du känner sug efter det som du vill sluta med, så snärtar du till  dig själv med gummisnodden mot handleden. Din hjärna kommer inom några veckor att börja förknippa det som du är beroende av med smärta (och något dåligt). I kombination med att du vill sluta kommer du att vara av med ditt beroende. OBS! Fuska inte!!!!

2 veckor

Under dom två första veckorna kommer du att utkämpa din hårdaste kamp mot beroendet. Det är inte helt ovanligt att man blir på dåligt humör, eller att man ifrågasätter varför man ska sluta. Jag brukar se det som att man är skitsofren och har två personligheter. Den ena sidan är den som kommer med alla dom bra argumenten varför du ska gå tillbaka till ditt beroende eller som tycker att du kan ju “ta bara en…” det skadar väll inget…. men passa dig, stå emot begäret och håll dig helt ifrån frestelsen för annars faller du snabbt tillbaka till ditt beroende. Den andra personligheten är din självkontroll som testas och det gäller att vara stark för att bli fri från beroendet. Använd gärna gummisnoddsmetoden under hela den första 2 veckorsperioden.

2 månader

Grattis! efter dom två första veckorna bör ditt beroende börja släppa och det bör inte längre vara samma kamp för att hålla sig ifrån sitt beroende. Dock bör man akta sig för att inte falla tillbaka för att man har klarat dom första veckorna. Vilket ditt beroende än har varit bör du se till att hålla dig helt ifrån ditt gamla sug, för det är först efter två månader som man har tagit första steget ur beroendet.

2 år

Någon gång under dom första åren slås många av att dom inte längre identifierar sig med sina beroenden t.ex. att man är rökare/snusare/alkoholist/överviktig etc.

Denna metoden har hjälpt mig att sluta snusa och nu har jag varit snusfri i över 3 år.

Varning, se upp för detta: Den absolut största anledningen till att man faller tillbaka i ett missbruk eller börjar med sitt gamla beroende är miljön. För många går det jättebra att vara utan sitt gamla beroende tills man utsätts för en miljö som förknippas med sin gamla vana. – För min del så var snuset starkt förknippat med den skidanläggning som jag jobbade på och de människorna som jobbade där. På somrarna jobbade jag mest själv men när det blev dags för snöläggning och de gamla arbetskamraterna dök upp (som jag tidigare snusade med) så dök den värdelösa idén upp om att jag kunde ju prova en snus i alla fall… En snus blev två, som blev tre och vips så var man fast igen. Detta hände mig flera gånger.

Se till att vara extra stark när du befinner dig i sådana miljöer där du brukar förknippa dig själv med ditt beroende.

Tänk på att du kan och att du är mycket starkare än du tror. Sätta upp mål för dig själv när du bryter ditt beroende. Ha klara och tydliga mål vid lämpliga tidpunkter, exempelvis 1 dag, 2 dagar, 4, dagar, 1 vecka, 2, veckor, 1 månad, 2 månader, 6 månader. En bra sak kan vara att sätta av de pengar som du vanligtvis köper cigaretter eller snus för och efter 6 månader belöna dig själv med en riktigt fin present.

Vad kan man köpa istället för att röka/snusa?
Om man röker eller snusar ett paket eller en dosa om dagen så blir det ca:

  •  50kr/dag
  • 350kr/vecka
  • 1 520kr/mån
  • 9 125kr/halvår
  • 18 250kr/år
  • 182 500kr/decenium
  • 912 500kr/liv (beräknat på 50 år som rökare)

Snacka om pengar som går upp i rök!

Gör något bättre med ditt liv du behöver inte vara beroende utav dessa produkter som endast finns till för att några multinationella storbolag ska kunna tjäna en jävla massa pengar på dig. Nästa gång ditt beroende lockar dig så kom ihåg att suget är skapat av någon annan och det är bara beroendet som lockar dig. Ingen mår bra av att vara fast i ett beroende så ta kontrollen över ditt liv och bryt med ditt beroende så snart som möjligt. Du kan och du är värd det!


It is very hard to break a habit, especially if you’re stuck in an addiction. I myself have been addicted to both snuff and poor diet (overeating, chocolate, ready meals, intermediates, etc.). To break an old habit takes a long time but there are some tricks to succeed.

Firstly, you really decide that you want to change your behavior. I usually use the health, performance and appearance as motivation to break my behavior. If you find it difficult to motivate themselves will be very difficult to succeed.

I’ve “quit” sniff a number of times and have tried most of the methods with regard to wind down, stop immediately or to replace one addiction with another. But the one thing that I feel works is to stop altogether at once. You must realize that you are trapped in a dependency and to break with this you need to take away from it and realize that it is bad for you.

Weaning can be divided into different periods. 2 days, 2 weeks, 2 months and 2 years depending on how “fast” it is in the dependent or the behavior you want to change.

2 days

They first two days, I call for the start-up phase. It is during this period that you have to convince yourself that you really want to quit. It may feel strange to have broken with his old habit, we often think of all the time on it that it has stopped, but remember that you only need to survive two days. Want to replace your old addiction with a new so make sure it’s something that you feel good out such training or fruits. A tool you can use is “Gummisnodds method”

Gummisnodds method This is a really good method to get rid of an addiction (sugar addiction, quit smoking, quit using snuff, etc.). So do this: 1 – Put a rubber band around your wrist. 2 – Every time you crave what you want to end up with, then flicks it to yourself with the rubber band against your wrist. Your brain will be in a few weeks to begin to associate what you are addicted to pain (and some bad). Combined with the need to stop, you will be with your addiction. NOTE! Do not cheat!

two weeks

During the first two weeks, you will fight your hardest struggle against addiction. It is not unusual that you get in a bad mood, or to question why they should stop. I tend to see it as it is skitsofren and has two personalities. On one side is the one that comes with all the good arguments why you should go back to your addiction or who think that you could try “just take a …” it harms no swelling …. but fit you, resist the craving and stay completely away from temptation because otherwise fall quickly back to your addiction. The second personality, your self-control to be tested and you have to be strong to be free from addiction. Use a rubber band method throughout the first 2 weeks period.

2 months

Congratulations! after the first two weeks should be your addiction start dropping and it should no longer be the same struggle to stay away from their addiction. However, one should be careful not to fall back because you have passed the first few weeks. What is your dependent than has been, you should make sure to keep you completely off your old cravings, for it is only after two months that it has taken the first step out of the addiction.

2 years

Sometime during the first few years turned many of them no longer identifies with its dependencies such as that one is smoking / snuff / alcoholic / overweight etc.

This method has helped me to stop using snuff and now I have been snusfri for over 2 years.