Att ligga på “rulle” – olika sorters gruppcykling

©2006. Illustrationer: Cecilia Carlson. Animation/text: Christer Hedberg

Vilken typ av gruppcykling är rätt?
Vilket typ av gruppcykling som används för tillfället bestäms av den som är ledare för gruppen. På breda, normalt trafikerade vägar kör vi vanligen i tvåpar (se nedan). Om gruppen vid smala vägavsnitt skulle hindra den bakomvarande trafiken alltför mycket, så går vi över till att köra på ett led. Cyklisterna i högerledet ser då till att skapa luckor emellan sig för att släppa in cyklisterna från vänsterledet. Övergången till att köra på ett eller två led kommuniceras verbalt men kan också signaleras genom att sticka ett eller två fingrar i luften.

Hur länge skall man ligga längst fram?

Den som börjar känna sig trött och sliten på rundan gör lämpligtvis endast korta dragarbeten framme i täten. Vid cykling i tvåpar stannar man då alltså inte i fronten när man kommer fram dit. Istället signalerar man för att gå över till högerledet och vinkar därefter fram nästa cyklist som lägger sig framför för att ta vinden. Om även detta känns för tufft så kan man lägga sig längst bak i gruppen ett tag, gärna äta något, och försöka få krafterna att återvända.

Viktigt att tänka på

Tänk på att alltid “hålla linjen”, dvs köra rakt, när du kör i grupp. Gör aldrig snabba sidoförflyttningar eller inbromsningar. Eftersom cyklisterna ligger så tätt i en grupp kan en överraskande rörelse göra att en cyklist tappar kontrollen och drar med sig stora delar av gruppen i en eventuell krasch. För att gruppcyklingen ska fungera på ett säkert sätt krävs också att cyklisterna framme i täten är uppmärksamma på eventuella hinder. Som cyklist i första ledet gäller det att lyfta blicken och spana framåt längs vägen för att upptäcka hålor, grus, stenar, andra fordon, fotgängare, etc. Varningar för dessa hinder förmedlas sedan bakåt i gruppen med handsignaler så att man kan ta en säker väg förbi dem.

“På ett led”

Cykling “på ett led” är den enklaste formen av gruppcykling. Cyklisterna ligger helt enkelt på ett led rakt bakom varandra och den första cyklisten tar vinden för de andra. När cyklisten längst fram vill byta tar han försiktigt ett steg ut åt vänster, och minskar farten något för att glida ner till sista plats i gruppen. Nästa cyklist i ledet tar då över förningen och behåller samma hastighet som innan bytet. Dragtiden bör normalt inte överstiga cirka en minut och kan vara betydligt kortare t.ex. om man känner sig trött och sliten eller vill att det ska gå extra fort.

När cyklisten längst fram går ut till vänster är det viktigt att han har koll på eventuell trafik som kommer bakifrån. Annars finns det risk att han tar ett steg rakt ut bland passerande bilar. Om trafiken är alltför intensiv får man helt enkelt vänta med bytet till man kommer ut på lugnare vägar igen.

,

“Tvåpar”

Cykling i så kallat “tvåpar” är den absolut vanligaste cyklingen som vi kör på våraträningsrundor. Fördelen är att man, förutom den självklara draghjälpen, även får en väldigt social cykling eftersom man hela tiden får nya personer att prata med allt eftersom man byter runt. Det är inte ovanligt att man har 15 samtal igång under en runda. Allt avverkat i korta omgångar.

Vid tvåparscykling gäller grundregeln att alla cyklister oavsett vindriktning alltid ligger rakt efter förvarande cyklist. Oftast gäller att den som ligger först i högra ledet är den som bestämmer hastigheten för gruppen. Genom att kommunicera tillsammans med den som ligger först i vänstra ledet bestämmer man när växling skall ske. Växling sker genom att högra ledet långsamt sänker hastigheten. När första cyklisten i vänstra ledet är tillräckligt långt framför svänger han sakta in och tar platsen först i högra ledet.

Viktigt för den som kommer upp som ny “dragare” i vänstra ledet är att se till att hålla en jämn hastighet och inte öka takten. Ett bra hjälpmedel är att titta på sin cykeldator, om man har en sån, innan man kommer fram och drar och sen hålla samma hastighet under dragarbetet.

Liksom vid all gruppcykling kan farterna bli höga. Det är därför viktigt att alla håller sin linje, att växlingarna sker mjukt och att man kommunicerar med varandra i gruppen. För att få en bra medelhastighet är det också viktigt att åkningen blir jämn och att dragningarna inte blir för långa.

“Belgisk kedja”

Detta är en variant på cykling i tvåpar. Den största skillnaden är att man inte ligger kvar längst framme i gruppen utan byter av till högerledet så snart detta har fallit av bakåt. Detta ger ofta en snabbare cykling än vanlig tvåparscykling.

För att farten inte skall accelereras hela tiden är det viktigt att det led som “går fram” inte ökar hastigheten, istället ska det vara det “avfallande” som håller lägre hastighet. Det gäller alltså att inte accelerera när man byter till det avfallande ledet. Istället får man ge sig till tåls lite om det inte direkt går att byta led när man kommer fram i fronten.
I väl samtränade grupper roterar gruppen antingen medurs eller moturs, beroende på från vilken sida eventuell motvind kommer. Normalt använder vi inte denna metod utan vi roterar alltid medurs.

Källa Hisingens CKTo be on the “roll” – different kinds of group cycling

© 2006. Illustrations: Cecilia Carlson. Animation / Text: Chris Hedberg

What type of group cycling is right?
Which type of group cycling is currently in use is determined by the person who is the leader of the group. On the wide, normal roads we drive usually two pair (see below). If the group at the narrow section of road would prevent it from behind too much traffic, so we go over to run on a part. Cyclists on the right side, then, to create gaps between them to let the riders left leg. The transition to running on one or two points are communicated verbally, but can also be signaled by inserting one or two fingers in the air.

How long to be at the front?

Anyone who begins to feel tired and worn on the round will preferably only short strokes work ahead in the lead. When cycling in two pair stops it when not in front when you arrive there. Instead, signaling it to move to the right side and then the next wave rider who puts in front to take the wind. If even this seems too tough, you can lie down in the back of the group for a while, please eat something, and try to get forces to return.

Important Considerations

Always remember to “hold the line”, ie run straight, when you run in a group. Never make rapid lateral movements or braking. Since cyclists are so close in a group can be a surprising motion cause a rider to lose control and carry a large share of the group in a crash. To group cycling to work safely also requires that riders arrive at the forefront are aware of any obstacles. As a cyclist in the first stage you have to look up and look forward along the path of discovering caves, gravel, rocks, other vehicles, pedestrians, etc. Warnings for these barriers then relayed back to the group with hand signals so that you can take a safe route past them.

“In part”

Cycling “in part” is the simplest form of group cycling. Cyclists are simply in a line directly behind each other and the first rider takes the wind for the other. When the rider at the front to change, he carefully one step to the left, and the speed is decreased slightly to slide down to the last place in the group. The next rider in line then takes over förningen and retains the same speed as before the change. Strain time should normally not exceed about one minute and can be considerably shorter as if you feel tired and worn out, or want it to go extra fast.

When the rider in front goes out to the left, it is important that he has an eye on traffic coming from behind. Otherwise there is a risk that he is taking a step straight out from passing cars. If traffic is too intense can simply wait for the change to be put on the quieter roads again.

,

“Two Pair”

Cycling in the so-called “two pair” is the most common cycling that we run on our  training rounds. The advantage is that, besides the obvious help draw even get a very social cycling because you always get new people to talk to as switching around. It is not unusual to have 15 conversations started during a round. All harvested in short installments.

At tvåparscykling the basic rule that all riders regardless of wind direction is always straight after maintained of the cyclist. Most often, the person who is first in right side is the one that determines the speed of the group. By communicating with the person who is first in the left side you decide to make the switch to occur. Transmission occurs through the right side slowly lowers speed. When the first rider in the left leg is far enough in front swings his slow and takes place only at the right side.

Important for anyone who comes up like new “runner” in the left side is to make sure to keep a steady speed and not accelerate. A good tool is to look at his bike computer, if you have one of those, until they arrive and drag and then keep the same speed during the drawing process.

As with all group cycling speeds can be high. It is therefore important that everyone keeps their line, the gear changes are smooth and that they communicate with each other in the group. In order to get a good average speed is also important that the ride becomes smooth and the spins will not be too long.

“Belgian chain”

This is a variation on cycling in two pair. The main difference is that it does not remain at the front of the group with no change of the right hand side as soon as it has fallen off backwards. This often gives a faster cycling than regular tvåparscykling.

In order to be accelerated to the speed all the time, it is important that the point which ‘forward’ does not increase the speed instead it should be the “deciduous” which is a lower speed. It is thus not accelerate when switching to the deciduous stage. Instead, you have to be patient a little if it is not directly possible to change the point when you arrive at the front.
In well worked well together groups rotate group either clockwise or counterclockwise, depending on from which side the possible headwinds coming. Normally we do not use this method, but we always rotate clockwise.

Source Hisingens CK